Dezvoltarea activității curente a M.B. BUILDING & CONSULTING SRL prin achiziția de echipamente IT și soft-uri performante

M.B. BUILDING & CONSULTING SRL, derulează în perioada 24.09.2020 – 31.08.2021, proiectul „Dezvoltarea activității curente a M.B. BUILDING & CONSULTING SRL prin achiziția de echipamente IT și soft-uri performante”, cod SMIS 132799, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 6149/24.09.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijiocii/ Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Cod apel proiecte POR/604/2/1 –Microîntreprinderi.

 

Titlu proiect: „Dezvoltarea activității curente a M.B. BUILDING & CONSULTING SRL prin achiziția de echipamente IT și soft-uri performante”

Beneficiar proiect: M.B. BUILDING & CONSULTING SRL

Program de finantare: Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Valoarea totală a proiectului: 1.418.520,84 lei, din care

Asistența financiară nerambursabilă: 949.962,59 lei

Valoarea contributiei europene (FEDR): 807.468,20 lei

Valoarea contributiei nationale (buget national): 142.494,39 lei

Cod SMIS: 132799

Obiectivul general al proiectului de investitii: dezvoltarea și inovarea activității curente a societății M.B. BUILDING & CONSULTING SRL care să asigure creșterea competitivității economice a acesteia, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Dezvoltarea activității societății prin implementarea unor măsuri inovative aferente serviciilor de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (Servicii de proiectare și consultanță tehnică pentru clădiri/constructii diverse: întocmire documentații de autorizare, obținere avize, proiectare, expertize tehnice etc.);
  2. Creșterea și menținerea nr. mediu de angajați față de nivelul înregistrat în anul fiscal 2018 începând cu anul următor finalizării implementării, pe toată perioada de durabilitate a proiectului;
  3. Creșterea competitivității și valorificarea potențialului sectorului de servicii bazat pe modernizare, prin achiziționarea unor active ce înglobează tehnologii noi;
  4. Respectarea egalității de șanse și a tratamentului egal între femei și bărbați, interzicerea discriminărilor bazate pe origine etnică, sex, religie, vârstă, apartenență la grupuri minoritare, dizabilități sau orientare sexuală în cadrul relațiilor de muncă prin introducerea de dispoziții atât în regulamentele de organizare și funcționare cât și în regulamentul intern al M.B. BUILDING & CONSULTING SRL;
  5. Creșterea cifrei de afaceri în 3 ani de la finalizarea implementării proiectului cu cel putin 10% fata de nivelul înregistrat la finele exercițiului financiar 2018.

Rezultate anticipate:

  1. Dezvoltarea activității societății prin implementarea unor măsuri inovative aferente serviciilor de inginerie și consultanță tehnicaă legate de acestea;
  2. Realizarea și menținerea unui număr mediu de angajați de 10 unități în urma implementării proiectului;
  3. Creșterea competitivității microîntreprinderii pe piața locală, regională și națională prin achiziția de active ce înglobează tehnologii noi;
  4. Asigurarea egalității de șanse și tratamentul egal între angajații societății;
  5. Sporirea cifrei de afaceri în 3 ani de la finalizarea implementării proiectului cu cel putin 10% față de anul de referință.

Perioada de implementare: 24.09.2020 – 31.08.2021

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro precum și www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro